بازرسی های دوره ای در هتل ها موجب تصحیح انحرافات کاری در واحد های مختلف هتل میگردد . یکی از مهمترین واحد های هر هتل که خروجی کار آنان تاثیر مستقیم بر میزان رضایت میهمانان از هتل دارد واحد خانه داری است .پیش تر در رابطه با سرپرست طبقه و وظایف شغلی وی به بحث نشستیم امروز قصد دارم یکی از ساده ترین اما مهمترین ابزارهای در دسترس سرپرست طبقه را به شما معرفی نمایم که از طریق آن میتواند از کارکرد صحیح واحد خود اطمینان حاصل نماید. فرم بازرسی اتاق ها فرمی است که به سرپرست طبقه و یا مدیر خانه داری در کنترل کیفیت اتاق ها کمک مینماید .

 

این فرم میتواند در هر هتل با هتل دیگر بنا به امکانات اتاق ها و یا سطح استانداردهای هتل متفاوت باشد در هتل های کوچک تر پزیشن شغلی سرپرست طبقه وجود ندارد و یا بجای ان برای تمامی طبقات مسئول کنترل کیفیت انتخاب میشود که میتواند از فرم زیر استفاده نماید. همچنین از این فرم مدیر خانه داری نیز میتواند در بازرسی های روزانه و دوره ای خود استفاده نماید.

زمانیکه خانه دار یک اتاق را در وضعیت آماده استقرار میهمان قرار میدهد این وظیفه سرپرست طبقه ، مدیر خانه داری و یا مسئول کنترل کیفت میباشد از صحت عملکرد صحیح خانه دار و یا کارکرد ملزومات اتاق اطمینان حاصل نماید در اینجا است که فرم بازرسی اتاق بکار میاید . این فرم معمولا در 3 حیطه ورود به اتاق ، ملزومات اتاق و حمام ها تنظیم میشود که هماهنگونه که عنوان شد نمونه ای از این فرم را برای شما در ادامه قرار داده ام . در هتلی من مشغول بکار هستم روش کار بدین صورت است که خانه دار در انتهای کار خود در هر اتاق یک بار فرم مربوط به خود را پر مینماید سپس سرپرست طبقه (هر دو طبقه یک سرپرست) با استفاده از فرم بازرسی اتاق اتاق را تحویل میگیرد و در نرم افزار خود اتاق را در حالت اماده برای استقرار قرار میدهد و مسئول QC به صورت اتفاقی اقدام به بازرسی اتاق ها بر اساس همان فرم مینماید.

b2ap3_thumbnail_room-inspection-form.png

دانلود فایل فرم بازرسی اتاق :

فرم بازرسی اتاق ها آماده برای چاپ