استاندارهای کاری میتواند در هر هتل نسبت به هتل دیگر متفاوت باشد استاندارد هایی که برای شما ذکر میشود به عنوان نمونه میباشد که میتوانید آن را توسعه داده و بخشی از ان را حذف کنید وجود این استاندارد ها در هر هتل  به کارکنان آن کمک میکند تا رفتاری مشابه را داشته باشند و برآیند ان باعث بالا رفتن بهره وروی و کیفیت خدمات ارائه شده در هتل خواهد بود .

 شماره SOP :  اغذیه و نوشابه - 32 (واحد سازمانی - کد استاندارد)
واحد سازمانی : واحد اغذیه و نوشابه - سرویس - عمومی
تاریخ انتشار سند : (تاریخی که SOP مربوطه منتشر شده است)
زمان آموزش : 30 دقیقه

نظافت شخصی در واحد اغذیه و نوشابه :

کسانی که با موارد عذایی سرو کار دارند میباید :

شستشو دست ها چه زمانی باید انجام شود  :

چگونه دست ها را بشوییم :

نحوه شستشو صحیح دست های - مدیریت هتلداری

رفتارهای نامناسب فردی پرسنل شاغل در واحد اغذیه و نوشابه:

مشکلات شخصی که باید اطلاع داده شود و منجر به خروج شخص از آشپزخانه و یا سرویس خدمات میشود :