نحوه گرفتن سفارش روم سرویس ، آماده سازی و سرو سفارش دریافت شده در هتل ها بسیار مهم است چرا که غذایی که در اتاق سرو میشود میباید دارای خصوصیاتی باشد که با غذای سرو شده در رستوران کاملا متفاوت مینماید . درصورتی که سفارش به اشتباه گرفته شود و یا مدت زمان ارسال سفارش بیش از حد به درازا بیانجامد موجبات نا رضایتی میهمان را بوجود میاورد لذا این عمل میباید از یک فرآیند استاندارد پیروی نماید که در ادامه نمونه از آن را برای شما میاوریم

 

شماره SOP :  اغذیه و نوشابه - 28 (واحد سازمانی - کد استاندارد)

واحد سازمانی : واحد اغذیه و نوشابه - روم سرویس

تاریخ انتشار سند : (تاریخی که SOP مربوطه منتشر شده است)

زمان آموزش : 45 دقیقه

SOP  و یا استادارد فرآیند های کاری (Standard Operating Procedure) یک برگه نوشته شده میباشد که کارهای روتین را برای هر عمل در هتل ها توضیح میدهد در ایران تا بدانجا که من دیده ام هتلی به غیر از هتل الیزه شیراز از این سیستم برای انجام کارهای خود استفاده نمیکند قصد دارم برخی از SOP  های مهم را برای شما توضیح دهیم .

به تماس گیرنده به گرمی پاسخ دهید :

از میهمان بخواهید نام خود و شماره اتاقی که در ان اقامت را بگوید:

دستور العمل صدور صورتحساب برای میهمان را اجرا نمایید :

از طریق فروش پیشنهادی ، فروش خود را بالا ببرید

گرفتن سفارش :

سیستم کنترل زمان :

تاییدیه سفارش :